شابک دوره: 978-964-8727-33-3

در صفحه
 • آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی

  اثر کورش صفوی

  کتاب آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

  این کتاب همراه با سه کتاب
  آشنایی با معنی‌شناسی، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی و آشنای با نظام‌های نوشتاری ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.

  68,000  افزودن به سبد خرید
 • آشنایی با تاریخ زبان شناسی

  اثر کورش صفوی

  کتاب آشنایی با تاریخ زبان شناسی از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

  این کتاب همراه با سه کتاب
  آشنایی با معنی‌شناسی، آشنایی با تاریخ زبان‌‌های ایرانی و آشنای با نظام‌های نوشتاری ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.

  69,000  افزودن به سبد خرید
 • آشنایی با معنی شناسی

  اثر کورش صفوی

  کتاب آشنایی با معنی شناسی از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

  این کتاب همراه با سه کتاب
  آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی و آشنای با نظام‌های نوشتاری ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.

  39,000  افزودن به سبد خرید
 • آشنایی با نظام‌های نوشتاری

  اثر کورش صفوی

  کتاب آشنایی با نظام‌های نوشتاری از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

  این کتاب همراه با سه کتاب
  آشنایی با معنی‌شناسی، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی و آشنایی تاریخ با زبان‌های ایرانی ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.

  33,000  افزودن به سبد خرید
در صفحه