نویسنده/نویسندگان: ناصر منصوری گیلانی

در صفحه
 • توسعه‌ی خدمات عمومی نبردی رو به آینده

  اثر ناصر منصوری گیلانی

  خدمات عمومی که در اثر سیاست‎های لیبرالی تضعیف شده است، خالی از اشکال نیست اما کاهنده نابرابری و مقوم ظرفیت تولیدی است. پس چرا در پی محدود کردن و حتا حذف آنند، حال آن‎که بهبود آن در صدر خواست‎های شهروندان است؟

  این کتاب در پی افشای دام‌‎گستری‎های لیبرال‎ها مبنی بر تحدید و حذف خدمات عمومی است و به‎رغم این نیروها برآن است که توسعه خدمات عمومی نه‎تنها ممکن که ضروری است.

  تقویت خدمات عمومی برای رویارویی با نابرابری‎های فزاینده، رویارویی با گرمایش اقلیم و برای پی‎ریزی شیوه نوین تولید که محیط‎زیست و انسان را محترم شمرد، گزیزناپذیر است.
  فن‎آوری‎های نوین این وظیفه را به شرط تغییر ادراک ما از فعالیت‎های اقتصادی و آزاد کردن این فعالیت‎ها از بند سودورزی و یوغ کالاسازی همه‎شمول، تسهیل می‎کند. خدمات عمومی به حکم سرشت غیرکالایی خود، در ساخت این شیوه نوین تولیدی و خروج از سرمایه‎داری از جای‎گاه بزرگی برخودار است و هم از‎این‎رو، مبارزه برای توسعه آن، نبردی است روبه آینده.

  2,500,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
 • جهانی‌شدن برای آگاهی شهروندان

  اثر ناصر منصوری گیلانی

  هرچند جهانی‌سازی به مرجعی برای تصمیم‌گیران سیاسی و مدیران شرکت‌ها بدل شده است، اما به‌رغم ظهور جنبش‌‌های عظیم در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی در مقیاس جهانی، هنوز آن هم‌گرایی لازم در میان گُردان‌های این جنبش برای ایجاد جای‌گزین جهانی حاصل نیامده است.
  ضرورت دارد که مردم دنیا، به‌ویژه طبقه‌ی بین‌المللی کارگر درک و دریافت خود را از جهانی‌سازی روشن‌تر و افزون‌تر کنند و بدانند: حاملان جهانی‌‌سازی چه کسانی هستند؟ سهم مسؤولیت دولت‌ها تا چه حد است؟ کارکرد سازمان‌تجارت‌جهانی، صندوق‌بین‌‌المللی‌پول، و بانک‌جهانی چیست؟ جریان پول، ادغام‌وخرید شرکت‌ها و جابه‌جایی سرمایه‌‌ها به سود کیست؟ چرا ایالات‌متحدامریکا بر این نظام مسلط است؟ تأثیر افزایش جمعیت و مهاجرت چیست؟ آیا جهانی بر پایه ملاک‌های همه‌گیر مردمی، ورای بازار و حداکثر سودورزی ممکن است؛ و چه‌گونه می‌توان به این آرمان بشری دست یافت؟
  مؤلف با اتکا به سال‌ها کار پژوهشی، گفت‌وگو و تبادل‌نظر با پژوهندگان، دانشگاهیان، مبارزان سیاسی و سندیکایی در درون و بیرون فرانسه، به پاسخ‌‌گویی در باره‌ این مسایل به زبانی همه‌فهم برآمده است. او به کمک شاهدمثال‌‌های فراوان و مطالعات‌موضوعی ارایه‌دهنده‌‌ تصویری از جهانی‌سازی است که کلید فهم و ابزار ناگزیری است برای شهروندان در مشارکت مؤثر آنان برای ایجاد جای‌گزین در برابر جهانی‌سازی نولیبرالی، بر پایه‌ هم‌کاری و هم‌‌بستگی، و نه بر بنیان جنگ‌های اقتصادی بی‌پایان

  5,500,000 ریال افزودن به سبد خریدQuick View
در صفحه